Strona główna Website Terms and Cookies

Website Terms and Cookies

Niniejsze Warunki korzystania określają sposób korzystania z naszej strony internetowej pod adresem http://www.freyalingerie.com („Strona internetowa”).

1 Informacje o nas

Strona internetowa jest zarządzana przez Wacoal EMEA Limited, firmę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem przedsiębiorstwa 00171167. Nasza siedziba znajduje się pod adresem: The Corsetry Factory, Rothwell Road, Desborough, Northants, NN14 2PG. Określenia „my”, „nasza firma”, „nas” w niniejszych Warunkach korzystania odnoszą się do firmy Wacoal EMEA Limited.

2 Uzyskiwanie dostępu do strony internetowej

2.1 Dostęp do Strony internetowej jest dozwolony kiedy jest ona dostępna i nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępności do całości lub części Strony internetowej, z jakichkolwiek powodów, w jakimkolwiek momencie lub okresie.

2.2 Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub całej Strony internetowej wedle naszego uznania.

3 Prawa własności intelektualnej

3.1 Wszystkie materiały znajdujące się na Stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Użytkownik może wyświetlać poszczególne części Strony internetowej na ekranie i może drukować lub pobierać jej fragmenty do własnego użytku.

3.2 Żadnych części Strony internetowej nie wolno kopiować, przesyłać ani przechowywać na jakiejkolwiek innej stronie internetowej ani na jakimkolwiek innym nośniku danych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

4 Treść strony internetowej

4.1 Treść niniejszej Strony internetowej jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma ona charakteru doradczego, na którym można polegać.

4.2 Dołożymy uzasadnionych starań w celu zapewnienia, by informacje zawarte na Stronie internetowej były dokładne i kompletne. Informacje te są jednak podawane „takie jakie są” i „w miarę ich dostępności” i nie składamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych obietnic dotyczących dokładności, kompletności, terminowości lub przydatności takich informacji. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika, a nasza odpowiedzialność za wszelkie szkody w jakikolwiek sposób wynikające z korzystania przez użytkownika lub też polegania na zawartej na niej informacjach zostanie wyłączona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Nie dotyczy to praw statutowych.

4.3 Strona internetowa zawiera treści, usługi i odnośniki hipertekstowe do stron internetowych posiadanych, obsługiwanych, kontrolowanych i/lub dostarczanych przez strony trzecie („Treści stron trzecich”). Korzystanie przez użytkownika z Treści strony trzecich może podlegać stosowanym warunkom korzystania stron trzecich i zapoznanie się z takimi warunkami należy do obowiązków użytkownika. Możemy nie mieć dostępu do wszystkich zapytań kierowanych przez użytkownika do jakichkolwiek stron trzecich dostarczających Treści stron trzecich lub możemy nie być świadomi takich zapytań.

4.4 Nie mamy kontroli nad prawami własności dotyczącymi jakichkolwiek Treści stron trzecich. Nie składamy żadnych obietnic dotyczących jakości, bezpieczeństwa, dokładności ani żadnego innego aspektu jakichkolwiek Treści stron trzecich i wykluczamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z korzystania z takich treści.

5 Nasz Strona internetowa podlega regularnym zmianom

5.1 Zamierzamy regularnie aktualizować naszą Stronę internetową. W dowolnym czasie i bez powiadomienia zastrzegamy sobie prawo do następujących czynności:

5.1.1 modyfikowania, zawieszenia lub zakończenia działania Strony internetowej lub dostępu do niej lub też do jakiejkolwiek części Strony internetowej z dowolnej przyczyny;

5.1.2 modyfikowania lub wprowadzania zmian Strony internetowej lub też jakiejkolwiek jej części oraz jakichkolwiek obowiązujących zasad lub warunków; oraz

5.1.3 przerwania działania Strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części, w razie potrzeby, w celu dokonania rutynowych i nierutynowych czynności konserwacyjnych, naprawy błędów lub wprowadzenia innych zmian.

5.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, ominięcia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji danych, awarie linii komunikacyjnych, kradzieże lub zniszczenia ani nieautoryzowany dostęp lub też zmiany dotyczące komunikacji użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek występujące awarie techniczne lub inne problemy jakiejkolwiek natury, z uwzględnieniem awarii obejmujących sieć telefoniczną, systemy komputerowe, serwery lub dostawców, sprzęt komputerowy lub telefony mobilne, oprogramowanie lub awarie poczty elektronicznej.

6 Linki do Strony internetowej

6.1 Podczas linkowania Strony internetowej na innej stronie internetowej („Linkowanie Strony internetowej”) użytkownik nie może:

6.1.1 w żaden sposób kopiować Strony internetowej;

6.1.2 wywierać wrażenia, że nasza firma rekomenduje jakiekolwiek właściwości, produkty lub usługi inne niż nasze własne;

6.1.3 przedstawiać w nieprawidłowy sposób zależności między Linkowaną Stroną internetową a naszą firmą lub przedstawiać jakichkolwiek nieprawidłowych informacji na temat naszej firmy;

6.1.4 stosować jakiegokolwiek otoczenia wyodrębniającego ani ram wokół Strony internetowej;

6.1.5 wykorzystywać jakichkolwiek nazw handlowych, znaków firmowych ani materiałów dostępnych na Stronie internetowej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

6.1.6 tworzyć odnośników do Strony internetowej z jakiejkolwiek strony internetowej, która nie jest własnością użytkownika ani nie jest przez niego zarządzana;

7 Zabronione zastosowania

7.1 Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Strony internetowej nie wolno używać:

7.1.1 w sposób naruszający jakiekolwiek lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa lub rozporządzenia;

7.1.2 w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy lub też zmierzający do ta kiego celu lub efektu;

7.1.3 do celów związanych z działaniem w jakikolwiek sposób na szkodę lub próbę działania na szkodę osób nieletnich lub związanych z wyłudzaniem danych osobowych od jakichkolwiek osób w wieku poniżej 18. roku życia czy też wyłudzaniem haseł lub informacji umożliwiających indywidualną identyfikację do celów handlowych lub niezgodnych z prawem;

7.1.4 do pobierania lub gromadzenia adresów e-mailowych lub innych informacji kontaktowych innych użytkowników Strony internetowej za pomocą środków elektronicznych do celów związanych z przesyłaniem nieproszonych lub nieupoważnionych materiałów reklamowych lub promocyjnych czy też jakiejkolwiek formy podobnego nakłaniania (spam);

7.1.5 do przekazywania lub wysyłania spamu;

7.1.6 do stosowania skryptów automatycznych w celu pobierania informacji ze Strony internetowej lub do innego rodzaju interakcji z nią; oraz

7.1.7 do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, przesyłania lub ładowania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie typu spyware lub jakichkolwiek innych szkodliwych programów lub podobnych kodów komputerowych przeznaczonych do szkodliwego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

7.2 Użytkownik wyraża także zgodę:

7.2.1 na wstrzymanie się od odtwarzania, duplikowania, kopiowania lub ponownego przesyłania jakiejkolwiek części naszej Strony internetowej w sposób naruszający niniejsze postanowienia warunków

7.2.2 na wstrzymanie się od uzyskiwania dostępu, ingerowania w działanie lub przerywania działania:

(a) jakiejkolwiek części naszej Strony internetowej;

(b) jakiegokolwiek sprzętu lub jakiejkolwiek sieci, w obrębie którego/której przechowywana jest nasza Strona internetowa;

(c) jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego w ramach świadczenia usług związanych z naszą Stroną internetową; lub

(d) jakiegokolwiek sprzętu, oprogramowania lub jakiejkolwiek sieci należącego/należącej do jakiejkolwiek strony trzeciej.

8 Nasza odpowiedzialność

Materiały znajdujące się na Stronie internetowej są dostarczane bez jakichkolwiek gwarancji, warunków ani zapewnień dotyczących ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym wyraźnie wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje i inne stwierdzenia, które mogłyby być w inny sposób implikowane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności.

9 Informacje ogólne

9.1 Wszelkie spory, różnice zdań lub roszczenia jakiejkolwiek natury wynikające z niniejszych warunków lub z nimi powiązane podlegają regulacji angielskich przepisów prawa i są zgodnie z nimi opracowane. Użytkownik oraz nasza firma niniejszym akceptujemy wyłączną jurysdykcję angielskich sądów.

9.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie i bez wcześniejszego zawiadomienia użytkownika.

9.3 Obecność reklam lub innych treści stron trzecich na Stronie internetowej w żaden sposób nie stanowi ani nie sugeruje rekomendacji, zatwierdzenia ani oświadczenia z naszej strony względem komentarzy, produktów lub usług strony trzeciej.

10 Pliki cookies

10.1 Na Stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies. Aby sprawdzić ustawienia naszych plików cookies oraz zaktualizować swoje preferencje, prosimy przejść do strony http://www.freyalingerie.pl/privacy-and-accessibility/wiecej-o-plikach-coockie-na-stronie-freya.aspx